بوستانێ كالو   62ـ پرسكه ر به دا تو زانا بى.

   63ـ پشتى شه را ئاشتيه.

   64ـ پشتى كه مالێ زه واله.

   65ـ پولا ژ پولاناكێ.

   66ـ پيرا شامێ ته بايى عامێ.

   67ـ پير بكه ژ بير نه كه.

   68ـ پيرێ هێڤى نه دكر مێركێ، وه كى مێركر ده عوا حه شتويێكێ كر.

   69ـ پێلێن بورين، بورين، يێن بێن هێژ پرترن.

            چ

   70ـ چويكٌا ل پزيێ چێتره ژ برانێ به ريێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next