بوستانێ كالو   71ـ چ بێ سه رێ مو (مروڤ) خرابتر هه يه.

   72ـ چرهايه و درهايه، ما، كى وێ چژێ بكێ؟

   73ـ چ سه ر لبه ر بدێ، چ به ر لسه ر بدێ وێ هه ر سه ر بشكهێ.

   74ـ چقاس تو زانابى ژ ته زاناتر ژى هه نه.

   75ـ چقاس تو مويه كى ژ براز هلكى باشه.

   76ـ چقاس روڤى فێهمه، ئه وقاس رزقێ وى كێمه.

   77ـ چقا بێ صنگه كٌى بكٌوتێ، ئه وێ جهه ره كٌى پێڤه بكێ.

   78ـ چقا سه رێ بمينێ وێ عه جێبا ببينێ.

   79ـ چقا كێڤروشك خوه بنه طرێنێ، وێ قهڤزه ك زێده لێ بكه ڤێ.

   80ـ چقا مشك ئاخێ بكوٌلێ وێ ل سه رێ خوه دا بكێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next