بوستانێ كالو   81ـ چو حه يفا رها، سمبێل و سه ردا.

   82ـ چه هڤ ژ چه هڤا شه رم دكێ.

   83ـ چه هڤ لده را خوه لى لسه را.

   84ـ چه هڤێ كٌول روندك ژێ بێ، باشه.

   85ـ چيا حه وجێ چيا نابن، به لێ مروڤ حه وجێ مروڤا دبن.

   86ـ چيا ل چيا ناكه ڤن به لێ چه هڤ ل چه هڤا دكه ڤن.

   87ـ چيايێن بلند بێ به رف نابن.

   88ـ چێله كٌا ريخو گارانه كٌى دحه رمێنێ.

   89ـ چێله ك چقاس خه ف  بێ كٌهل، وێ ئه شكه ره بزێ.

   90ـ چێله كێ ريتيه ب ده ستكێ بڤرڤه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next