بوستانێ كالو11) گولاڤ فروش و به رده ستكێ دوبين(حه ول)   …23

12) دژوين نه باشن   …25

13) بنه مالا شه هيدا   …27

14) زه يدێ شه هيد و عه بدولاٌيێ مه حض   …29

15) ده ردێ بێ ده رمان   …31

16) لێكڤه كرنا مه يمونێ   …33

17) لێكڤه كرنا رويڤى   …35

1) حه زره تێ عيسا و شڤانێ عارف

   دبێژن روژه كى ژ روژا عيسا پێخه مبه ر و حه واريێن وى دچوان، راست شڤانه كى كه تن، حه زره تێ عيسا، سه لام كر و جوابا خوه هلدا و پێره گوتێ: شڤانێ ده لال، تو بو ئاخره تێ ژى كار و عه مه له كى دكى ئان نه؟

   شڤان، ئه ما چ شڤان! شڤانێ عارف جواب دا و گوت:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next