بوستانێ كالو   91ـ حيله باز تێر ناخون.

            د

   92ـ دايێ، ئه وا تو دبێژى من ده ردايه.

   93ـ دل دلا د حه بێنێ.

   94ـ دلو بخازه، ته بڤێ بوقه ته بڤێ پێڤازه.

   95ـ دلێ خوه ش هه ر لێ بهاره.

   96ـ دلێ شكه ستى ساخ نابێ ژ قه ستى.

   97ـ دوهنێ ل عيارێ صێ (صه يى) دايه.

   98ـ ده وس يێن كه رى نه، فعل يێن په رى نه.

   99ـ دێ، ببينه، كٌه چێ بسطينه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next