بوستانێ كالو   100ـ ديتنا نه يارى خرابتره ژ پێڤه دانا كٌوره مارى.

   101ـ ديتنا سعه تكى وصاله كى فه رق ناكت.

   102ـ ديزكٌا به هلوله.

   103ـ ديزكٌا كه ڤانى بشكێنێ ده نگ ژێ نايێ.

   104ـ ديوار و ژ ته را دبێژم، بوكێ تو سهح بكه.

   105ـ ديوان و ده ه  قه شمه ر.

   106ـ زك زكٌاكٌه، چقاس بخوى وێ ئه وداكٌه، تجا ئابور نه كٌريه و ناكٌه.

            س

   107ـ سترى لسه ر ره يێن خوه هه شين دبن.

   108ـ سڤورى و به ر و رطلێ خوه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next