بوستانێ كالو   119ـ سه رێ دوبرانا ل ديزه كى دا ناكه لێ.

   120ـ سه رێ صنگ دوچقه له وما بن ئاخ نابێ.

   121ـ سه رێ كه چهل بن كوم ڤه قه نجه.

   122ـ سه رێ نه ئيشهێ نه حه وجێ كه فى گرێدانێيه.

   123ـ سه رێ نه ب سه ر ئێكڤه ناچن ده ڤ يێكڤه.

   124ـ سه رى هه ر سێ پێكه.

   125ـ سه قل و سه ما مال بو مه ما.

   126ـ سه لام ل صفرا حازره.

   127ـ سه لام ل مهايه نه ل رهايه.

   128ـ سێ تشت بينه قه باحه ت: فهێتى و فه قيرى و ئوصول و عاده ت!back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next