بوستانێ كالو   148ـ شه ر ژ سه رشوريێ چێتره.

   149ـ شه رط نه تيتك و تهڤرێزه، شه رط ئه ده ب و عاده ت و رێزه.

   150ـ شه رط نه گوتنه، شه رط خه بات وكٌرنه.

   151ـ شه رم كٌرنا ژ نه شه رما شه رمه.

   152ـ شێڤاره ش ئێڤارى كفشه.

   153ـ شێخ نه باطنه، به لێ شول سه رهاتنه.

   154ـ شيرين وه ره، شيرين هه ره.

            ص

   155ـ صبه ژى ل پێ ئيروتێ.

   156ـ صطورهێ پوشمانا بهاتا يێ وى وێ بگها عه سمانا.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next