بوستانێ كالو   176ـ طه يركٌێ ويتويتانى مالا خوه خرابكر، يا هه ڤالا سه ردانى.

   177ـ طه ير هه نه مو (مروڤ)، گوشتێ وا دخوێ، طه ير ژى هه نه مو گوشت دديێ.

   178ـ طه يرێ نێچرێ نكٌلێ وى گره.

   179ـ عالمه ك ژ به ر عاله مه كى ڤه يه.

   180ـ عجێبا سه ر عه جێبێ، دورهات كٌچێ، دادێ لنگ ئاڤێت ركێبێ.

   181ـ عوزرێ ژ قه باحه تێ مه زنتر.

   182ـ عه زمان هه م دوسته هه م دوژمنه.

   183ـ عه زمانێ زێده به لا سه رێ خوه يێ خوه يه.

   184ـ عه قل تاجه ك زيرينه ل سه رێ هه ركه سى نينه.

   185ـ عه قل سه ر عه قلا را هه نه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next