بوستانێ كالو   195ـ فرا مريشكێ حه تا كادينێيه.

   196ـ فه رخێ مارا بێ ژه حرێ نابن.

   197ـ فه قيرى زه نگا مێرايه.

   198ـ فه قيرى نه شه رمه، به لێ به طالى شه رمه.

   199ـ فه له كێ چه رخه ك لێ دا.

   200ـ فهێتى ژ فه قيرا رايه.

            ڤ

   201ـ ڤردا هه ره، وردا هه ره، ئلاه  جهێ ته به ركٌا طه ره.

   202ـ ڤێ دێ نه جهێ ده وارا يێك صحه.

   203ـ ڤيانا دلا ب دانا ده ستا كفشه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next