بوستانێ كالو            ق

   204ـ قسمه ت ب خودايه.

   205ـ قسمه تێ گورى لبال شڤانێ بێ خه مه.

   206ـ قصاص ژ به ر قصاصڤه، پسطو وا عه با ژ به ر يا كٌراس ڤه.

   207ـ قول، هه فقاسه، پينه لێ ناگهێ.

   208ـ قويناغا نه خوه ش مالا وى يه.

   209ـ قه داندن هه يه و قه تاندن هه يه.

   210ـ قه درێ گولێ نزانێ، كه ربه ش دڤێ كه رێ ره ش.

   211ـ قه لبێ مروڤێ ئه حمهق لناڤ عه زمانێ وى دايه.

   212ـ قه لسه مێرا نه ئاژ و، دا خوه ش مێر نه بن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next