بوستانێ كالو   213ـ قه لى ژ سه رێ قرێ چێنابێ.

   214ـ قه نجيا مروڤێ مو (مروڤ) ب مروڤ ڤه ناگرێ، به لێ خرابيا وا ب مروڤ ڤه دمينێ.

   215ـ قه نجى ب قه نجارا، خرابى ب خرابارا.

   216ـ قه نجى يێ بكه و ل ئاڤێ دابه رده.

   217ـ قه ول دينا به طال دكن.

            ك

   218ـ كهچ، به ر مه هرێيه، كه س نزانێ قسمه تێ كێيه.

   219ـ كاروانيا بێ رمبازا، رێ به حرى يا بێ زمبازا، قولنجى يا رێ ئه ڤرازا دێ چ بكى به له نگازا.

   220ـ كٌتكٌا (پشيك) حه فت رحه.

   221ـ كٌتكٌ نه ل ماله ناڤێ مشك عهڤد ره حمانه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next