بوستانێ كالو   232ـ كه س ژ چه هڤێ بن ئاخێڤه شه رم ناكێ.

   233ـ كه س ل روژه كى دا نه بيه مه لا.

   234ـ كه س نابێژێ ده وێ من طرشه.

   235ـ كه س نكارێ بارێ هێجه تا راكٌێ.

   236ـ كه س نه حالێ مالا دزانێ و نه يێ گوٌرا.

   237ـ كه سێ بچى ماصيا وێ شل ببێ.

   238ـ كه سێ بلند بفرێ وێ نزم بكه ڤێ.

   239ـ كه سێ بێ كه سا، خودايه.

   240ـ كه سێ دارا ل سه ر خوه ره ببرێ وێ ل ناڤ چاڤێ وى بكه ڤێ.

   241ـ كه سێ دطرسێ ئه و دپرسێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next