بوستانێ كالو   242ـ كه سێ ده ريێ خه لكێ بكوتێ، وێ ده ريێ وى ژى بێ كوتان.

   243ـ كه سى ده ستێ جومه ردا نه گرتيه.

   244ـ كه سى ده ستێ خوه باڤێژێ بن گوهێ خوه، زانێ وێ چ بێژێ.

   245ـ كه سێ ژ مو (مروڤ) را وه فايه ئه و باب و برايه.

   246ـ كه سێ ژ نيڤێ رێ ژى بزڤرێ نه پوشمانه.

   247ـ كه سێ ژ هندكێ منه تێ نه خوێ ژ زه حفێ سپاسێ ناكێ.

   248ـ كه سێ سيرا نه خوێ بێهن ژێ نايێ.

   249ـ كه سێ شه رم نه كێ ژ ته حنه كى شه رم ناكێ ژ خه نجه ره كى.

   250ـ كه سێ قووه تا دوژمنێ خوه نه زانێ ئه و مرى يه.

   251ـ كه سێ گوت وكر مێره، نه گوت و كرشێره، گوت و نه كر كه رێ نێره.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next