بوستانێ كالو   262ـ كه نێ فه قيرا نايێ.

   263ـ كٌه وێ باش، كه وا تێنێ به رخوه.

   264ـ كٌه وێ نێر ل هێكێ دا چيو چيوا وى يه.

* * *

شيره تێن دێ و بابا ل ئه ولادا

ناڤه روك:

شيره تێن حه زره تێ ئادهم(عليه السلام)   …59

شيره تێن حه زره تێ نوح(عليه السلام)   …60

شيره تێن حه زره تێ داوود پێخه مبه ر(عليه السلام)   …61

شيره تێن حه زره تێ سوله يمان(عليه السلام) ل كورێ خوه «رحبعام»:   …63back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next