بوستانێ كالو2) عه دل و حكمه تا ئلاهى

   ل ڤێ عاله مێ دا گه له ك تشت هه جا دقه ومن كو مروڤ حكمه تا وێ نزانت، حال حاله حكمه ته ك تێدا هه يه، ڤێ ده رحه قێ دا دبێژن:

   روژه كى ژ روژا حه زره تێ موسا پێخه مبه ر نواله كى را ده رباز دبو، وه ختى نمێژێ هات، ئه و ژى چو سه ر ئاڤێ و ده ستنمێژا خوه گرت و گركه ك ل وێده رێ هه بێ، دا پێلل و هه واكه ت و ل وێده رێ مژولێ عباده ت بى.

   وێ بێهنێ وه كى ديت، صواره ك ژ وێ ڤه هات و چور سه ر كانيه كى و ژ هه سيێ خوه په يار بى و ئاڤ ڤه خار و هه سپێ خوه ژى ئاڤ دا و ديسا صوار بێ و چو، وه كيسكێ پارێن وى ژى كه تن و پێ نه حه سها.

   پاش وى شڤانه ك هات سه ر ئاڤێ و ديت كيسكه ك ته ژى پاره ل وێده رێ كه تيه، شڤانێ مه ژى كيسكێ خوه يێ پارا راكر و چو سه ر شولێ خوه.

   قه ده ره ك پيڤه چو، وه كى ديت، پيره مێره ك ژار و فه قير، پشتيه ك دارا ل پشتا وى گه هشته سه ركانيێ، وه ديار بى كو نيه ته ئه وێ پشتيا دارا ببت بازارێ بفروشت و نانه كى بو زاروكێن خوه بده ستڤه بينت.

   پيره مێر گه هشته سه ر ئاڤێ و پشتى يێ خوه دانى، وه سه رو چاڤێ خوه شويشتن و خوه به ر كانيێرا درێژ كر كو بێهنا خوه ڤه دت.

   صوارێ مه ژى پاش قه ده ره كى چويى، كانێ پاره ژێرا لازم بيه و ئان

چ، ئه م نزانين، ئه ما ده ستێ خوه ئاڤێت به ريكا خوه وه كى ديت كيسكێ وى كه تيه، بو خوه گوت: هه بت نه بت لسه ر فلان كانيێ كه تيه و ل خوه زڤرى هات سه ر كانيێ، وه كى ديت پيره مێره كى خوه ل وێده رێ درێژ كريه، گازى كرى و هشيار كر و گوتى: ئه ز نها ژ ڤێده رێ چوم و كيسكێ پارێ من كه تن، ته را كرنه، كانێ بده من.

   پيره مێر كو كيسك نه ديتبى و هاژێ نه بى، گوته صوارى: من چ كيسكێ پارا نه ديتنه و من هاژى نينه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next