بوستانێ كالو   كورێ من! بزانه، مروڤ سێ به هره، به هره ك يا خودايه، به هره ك يا مروڤ بخوه يه و به هره ك ژى يا كٌرم و ئاخێيه.

   هندێكه به هرا خودێيه، ئه و رحێ مروڤه.

   هنديكه به هرا مروڤ بخوه يه، ئه و عه مه ل و كريارێن مروڤن.

   وه هندێكه به هرا كرم و ئاخى يه، ئه و به دهن و جسمێ مروڤه.

   ڤێجا مروڤێ ره بهن ئه و كه سه ئه وێ خزمه تێ بو كرم و ئاخى بكت و به هرا وا زێده بكت.

   كورێ من! ده ما مه عده ته ژى بت فكر و هزر خه وڤه دچت،

حكمه ت و زانين لال دبت و به ده نا مروڤ ژ عباده ت دكه ڤت.

   كورێ من! خوه ژ زێده خارنێ بپارێزه، چكو خارنا زێده، به لا شهڤێيه و روره شيا روژێ.

   كورێ من! خوه ژ حه سه دێ بپارێزه، چكو حه سه د دينێ مروڤ پويچ دكت، بريارێ زه عێف دكت و دبت سه به بێ پوشمانيا مروڤ. بزانه زه ره را حه سه دێ تنێ بو مروڤێ حه سوده بو مروڤێ حه سه د لێ تێت برن چ زه ره ر تێدا نينه.

   كورێ من! دره وا نه كه، چكو دره و دبت سه به بێ رزاندنا دينێ مروڤ و كه سايه تى و شه خصيه تا مروڤ پێ كێم دبت، ڤێجا حه يا و قه در و قيمه ت بو مروڤ لناڤ عاله مێ دا نامينت، وه ئه گه ر وه لێ هات، هێدى چ خوه شى ل ژيانێ دا نامنيت.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next