بوستانێ كالو   خه به ردانه ك ژ صوار و يێك ژ پيره مێر و بى شه رێ هه ردوكا و ب حه فكا يێك و دوو راگرتن و يێ صوار ل سه ر ته نگا خوه بى، ده ربه ك ل پيره مێردا و پيرمێرێ مه طه پ كه ت سه ر عه ردێ و مر.

   وه كێ حه زره تێ موسا وها ديت ما عه جێبمايى و گازى خودايێ عاله مێ كر و گوت: ئه ى خودا! ئه ڤ چ مه سه له بى؟ شڤان كيسكێ پارا بر و پيره مێرێ ره بهن هات كوشتن!

   وه حى هات كو: يا موسا! تو دزانى كارێن خودێ هه مى ب حكمه تن، ل زه مانێ خوه دا بابێ پيره مێر بابێ صوار كوشتبو، وه بابێ صوار ژى هنگ قاسێ ل كيسك دا قه ردارێ بابێ شڤان بو، وه ب ڤى ئاوايى هه مى گهان حه قێ خوه و عداله ت هات جى.

* * *

3) گونه هێن بچوك

   گونه ه  ئه و كار و عه مه ل و گوتنن ئه وێن مروڤ ژ خودێ و حه قى يێ دور تێخن و زه ره را ئاخره تى و دنيايى پێڤه بێت.

   ڤێجا گونه ه  ژى گوره كى مه گوتى هه مى نه ل ده ره جه يه كى دانه و هنه ك ژ گونه ها زه ره را وا گه له ك مه زنه و هنه ك ژى زه ره را وا كێمتره، ڤێجا ئه و گونه هێن زه ره را وا زه حفتر بن ژيێن دى، ئان قورئانێ و حه ديسێ به حسا وا كر بن و وه عدا غه زابێ لسه ر دا بن، دبێژنێ «گونه هێن كه بيره» و ئه وين ب نسبه ت زه ره را وا كێمتر بن دبێژنێ «گونه هێن صه غيره».

   گونه هێن صه غيره بخوه ژى جار هه يه ببت كه بيره، ئه و ژى ب ڤى ئاوايى چێدبت كو مروڤ خوه ژ گونه هێن صه غيره ڤه نه دت و ل مروڤ گران نه يێت، هنگێيه كو ئه و گونه هێن صه غيره (بچوك) وه ك ده لهڤانا سه رگين و طه پكا لێ تێت و مه زن دبت.

   پێخه مبه رێ خودێ(صلى الله عليه وآله)، خودان ئيمان ل ڤێ مه سه لێ هشيار كرنه، كو نه وه بت گونه هێن بچوك موهم نه يێن گرتن و خه لك هاژ خوه نه مينن حه تا كومه ك مه زن ژ گونه ها چێبن.

   دبێژن روژه كى پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) دگه ل كومه ك ژ ئه صحاب و هه ڤالێن خوه چون جهه كى بى دار و گيا، ڤێجا گوته ئه صحابێن خوه كو: دارا كوم بكن و بێنن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next