بوستانێ كالو   ئه و كه سێ طه لكٌێ لبه ر برايێ خوه ڤه دت وێ ئه و بخوه بكه ڤت تێدا.

   ئه و كه سێ هه تكا دوست و هه ڤالێ خوه ببت وێ هه تك و ئابورا وى و بنه مالا وى بچت.

   ئه و كه سێ خه له تى و گونه هێن خوه ژ بير بكت، وێ خه له تى يێن خه لكێ گه له ك مه زن بێن پێش چاڤێ وى.

   ئه و كه سێ ژ خوه رازى بت وێ ل رێكێ وندا ببت.

   ئه و كه سێ خوه لسه ر سه رێ خه لكێ مه زن بكت وێ زه ليل بت.

   ئه و كه سێ تێكٌليا پيسه كا بكت وێ كێم ببت.

   ئه و كه سێ هاتوچوا جهێن خراب بكت، وێ توهمه بێت سه ر.

   ئه و كه سێ تێكٌليا عالم و زانايا بكت وێ وه قار و ب قه در و قيمه ت

بكه ڤت.

   ئه و كه سێ طه ڤزوكا ژ خوه چێكت وى سڤك ببت.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next