بوستانێ كالو   ئه و كه سێ ياريێ خوه ل خه لكێ بكت وێ سه خه را وى بێت برن.

   ئه و كه سێ زه حف باخڤت وێ خه لتيێن وى زه حف ببن و ئه و كه سێ زه حف خه له ت ببت وێ شه رم و حه يايێ وى كێم ببت. ڤێجا ئه و كه سێ حه يايێ وى كێم بت وى ته قواتيا و ژى كێم بت، وه ئه و كه سێ ته قواتيا وى كيم ببت وێ دلێ وى بمرت و ئه و كه سێ دل مرى بت ئه و مروڤه ك جه هنمى يه.

   گه لى ئه ولادا! بزانن، ئه ده ب پيڤه كا مروڤاتيێيه و خوه ش ئه خلاقى باشترين هه ڤال و هه ڤرێيه.

   گه لى ئه ولادا! سلامه تى و ده ه  قسمه ته، نه ه  قسمێن وێ ل خه به ر نه دانێ دايه و يێك ژى ل جڤات نه گرتنا دگه ل مروڤێن سه فێكه.

   گه لى ئه ولادا! كه فت و له فت و حرص، كليدا هه مى طه نگاڤى يا و سه به بێ هه مى گير و گرفتايه.

   گه لى ئه ولادا! دگه ل خه لكێ وه ره نگ بژين كو ئه گه ر هون ژوا دوير كه تن موشتاقێ ديتنا هه وه ببن، وه ئه گه ر هه وه ژ ده ست بدن لسه ر هه وه بگرين.

   گه لى ئه ولادا! ئيمانه ت دوژمنيێ دگه ل خه لكێ نه كن، چكو دوژمنى يا هه وه نه ژ دو حاله تا ده ره: ئان دوژمنه كى عه قلمه ند و هشيار وێ بكه ڤت به رابه رێ هه وه كو ل زه مانه ك موناسب دا ده ربه كى ل هه وه بدت، ئان ژى دوژمنێ نه زان، كو بێ موهله ت وێ ئابور و هه تكا

هه وه ببت.

   بزانن، گوتن نێره و جواب و به رسڤ مێيه، ڤێجا ده ما نيرٌ و مێ بگهێن هه ڤ وێ زاروٌك ژى بوه لدت [و ئه و زاروكا ژ وێ چێبت ژى ژ دوژمنى و ركه بارانى يێ پێڤه نه تشته ك ديتره].

   پێره حه زره تێ عه لى دوبه يت شعر ڤه هوناندن كو مه عنا وا ئه ڤه:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next