بوستانێ كالو   سيوطى ل كتێبا «تاريخ الخلفاء» دا نڤيسى يه كو: پشتى ئبن مولجهم ده رب ل ئمام عه لى دايى، ئمام حه سه ن چو سه ر جهكێ وى و ل حاله كى دا كو روٌندك ژ چاڤێ وى درژهان، ئمام عه لى گوتێ:

   كورێ من! حه شت گوتن و وه صيه تا ژ من بگره:

   1ـ بزانه عه قل سه رهه مى ده وله مه ندى يارايه.

   2ـ ئه حمه قى و بێ ئاقلى مه زنترين فه قيره تى و نه دارى يه.

   3ـ عوجب و ژ خوه رازى بين ژ هه مى رزيله تى يا رزيل تره، و كه ربێ

خه لكێ ژ مروڤ تينت.

   4ـ خوه ش ئه خلاقى و خوه ش ره فتارى ژ هه مى قه نجى يا قه نجتره.

   5ـ كورێ من! هاژ خوه هه به، دگه ل نه زان و بێ عه قلا هه ڤاله تى يێ نه كه، چكو وێ بڤێت فه يدێ لته بكت، ئه ما شونا فه يدێ وێ زه ره رێ بگهينت ته.

   6ـ گه ل ده ره وكٌه را نه به دوست و گوهداريا وان نه كه، چكو ئه و [مروڤ دخه لتينن و] تشتا سه ر و بنو و به رڤا ژى دكن، گوتنا دوير ونه راست نێزيك دكن و يا راست و نێزيك دوير دكن.

   7ـ ئێمانه ت، دوستيبينيێ دگه ل مروڤێ به خيل نه كه، چكو ل روژا طه نگاڤيێ دا وێ ته بهيلت تنێ و چ ئاريكاريا ته ناكت.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next