بوستانێ كالو   گه لى ئه ولادا! حه تا هون كه سه كى باش باش ناسن نه كن و ب ئه صل و ئه ساسێ وى نه زانن دگه ل وى هه ڤاله تيێ و دوستيێ نه كن و ده سته براتيێ نه دنێ.

   پاش ناس كرنێ ئه گه ر هه وه ده سته براتى دا هه ڤ، هێدى خه له تيێن وى لێ نه گرن و ل زه مانێ طه نگاڤيێ دا ئاريكار و پشتيڤانێ وى بن.

* * *

وه صيه تێن ئمام سه جاد، زه ينولعابدين(عليه السلام)

   ئمام زه ينولعابدين كورێ ئمام حوسه ين(عليه السلام) تنێ ئه و كه سه ئه وێ ژ ناڤ ظه لامێن ئه هلى به يتێ ل كه ربه لايێ ساخ مايى.

   ئمام زه ينولعابدين ئمامێ چارێ يێ ئه هلى به يتا پێخه مبه ره(صلى الله عليه وآله)

   ئمام زه ينولعابدين وه صيه ت و شيره تا خوه وها ده سپێ دكت:

   كورێ من! لسه ر حه قيێ صه بر بكه، هه رچه ند كاره كى گه له ك زه حمه ته، ئه ما خێره ك زه حفى پێڤه تێت.

   كورێ من! نه فسا خوه بنده ست بكه، يه قين بكه كو بنده ست كرنا نه فسێ ل بال من شيرين تره ژ هه ر تشته كى. وه بزانه، بابێ من روژا ل كه ربه لايێ هاتى شه هيد كرن ئه ڤ شيره ت ل من كر، ڤێجا بابێ وى ژى ئمام عه لى عه ينى ئه ڤ شيره ت ل بابێ من كربى.

   كورێ من! ئێمانه ت ظولمێ نه كه. وه خوه ژ ڤر و دره وێن بچوك و مه زن بپارێزه; چ جارا نه ب له يزتوك و نه ژى جدّى ڤرا نه كه، چكو ده ما كه سه ك ڤرێن بچوك بكت وێ ڤرێن مه زن ژێره سڤك بێن ديتن. ما ته گوهلێ نه بيه پێخه مبه رێ خودێ(صلى الله عليه وآله) كه ره م كريه: ئه گه ر كه سه ك دره وا بكت، وێ وه لێ بێت، حه تا ل بال خودێ ژ دره وكه را بێت حه سابكرن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next