بوستانێ كالو- ئێمانه ت، راستى و راستگويى يێ ژ بير نه كن، ئه ز صوند دخوم ب خودێ، قاسێ ئه ز دگه ل قورئانێ ناس بييم هێجا من ڤرودره و نه كرنه.

شيره تێن ئبن عه باس

   عه بدلولاٌهێ عه باس ژ فه قيێن ئمام عه لى بيه و ل علمێن ته فسير و شه ريعه ت و ئه نساب و شعر و ئه ده بياتێ دا گه له ك زانا و سه رهاتى بيه، سێ سالا پێشيا هجره تێ ل مه كه هێ وه لديه و ل سالا 68 هجرى به رابه رى 687 ميلادى ل طائفێ وه فات كريه.

   عه كره مه دبێژت من سهح كر عه بدولاٌهێ عه باس شيره ت ل كورێ خوه عه لى دكران و دگوتايێ:

   كورێ من! ئه زێ هنه ك شيره تا لته بكم كو خێرا دنيا و ئاخره تا ته ل وێ دايه:

   كورێ من! گه ره كه تو علم و زانينێ بو خوه خه زينه حه ساب بكى و ئه وێ خوه ى بكى، نخوه ژ زێر و زيڤ زه حفتر پێ ده ستڤه ئانينا علم و زانينێ بكه ڤه.

   كورێ من! نه ژوا كه سابه ئه وێن بێ كٌريار و بێ عه مه ل به رهێڤيێ خوه شيا ئاخره تێ و نه ژ وا به ئه وێن هێڤى و ئاره زويێن دوير و درێژ هه يين.

   عه ليێ من! نه ژ وا كه سابه ئه وێن نه قانع و هه ر و هه ر ل كه فت و له فتاب ده ستڤه ئانينا مالێ دنيايێ ڤه، ئه وێ حه ژ قه نجا دكت و ژ گونه هكارا دره ڤت، حال حاله ئه و ب خوه يێك ژ گونه هكارايه و ده وامێ ددت گونه هكرنێ، ئه وێ عه مره ك ده رباز كرى و ژ سه ربوريا خوه پوشمان ئه ما ژ عه مرێ خوه يێ مايى ب دورستى به هرێ وه رناگرت، ده ما نه خوه ش ببت و گرفتاريه ك ژێره بێت پێش پوشمان ببت و ده ما سه لامه تيێ ب ده ستڤه بينت مه غرور ببت وسه رخوه بچت و كار و عه مه لێ ئيرو بو صبێ بهێلت.

   كورێ من! نه ژوا كه سابه ئه وێن ده ما مالێ دنيايێ ب ده ست واڤه تێت و دگهێن مه خسه دا خوه كه يف خوه ش دبن و ڤێجا گونه ها دكن، وه ده ما نه دار دبن ژ ره حمه تا خودێ بێ هێڤى دبن، ئه و كه سێن به رهێڤى يێ دا هاته كى زه حفترێ ژ كار و عه مه لێ خوه، ئه وێن ژ به ر گونه هێ كٌرين ژ مرنێ نه خوه ش و نه رحه تن و ژێ دره ڤن، ئه ما ديسا ژى ده ستا ژ گونه ه  و خرابيا ناكێشن، ئه وێن ده ماكاره ك حه رام كو له زه ت و كه يفا دنيايێ تێدا هه بت بو وان پێش بێت چارده ستى خوه تاڤێژنێ و ژێ ده رباز نابن، ئه ما ده ما كارێ خودايى و ئاخره تى بو وان بێت پێش خوه ژبه ر تاڤێژن.

   عه ليێ من! نه ژوا كه سابه ئه وێن خوه ژ هه ڤال و هوگرا مه ردتر و سه خاوه ت مه ندتر دزانت ئه ما ل وه ختێ عه مه ل و كريارێ دا كێمتر و دلێ وى ل سه ر مالێ دنيايێ، ئه وێ ده ما نه خوه ش دبت ته وبه دكت و ده ما سه لامه تى يێ ب ده ستڤه تينت ده وامێ ددت گونه هێ خوه، ئه وێ كار و عه مه لێ بچوك و هويرێ خه لكێ دبينت ئه ما كارێ مه زنback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next