بوستانێ كالو   كورێ من! ئێمانه ت صفه تێن ئيمانێ، كو ئه وژى: روژى گرتنا ل گه رمايا هاڤينێ و كوشتنا دوژمنا و صه بر و ته حه مولا ل به رابه رى گير و گرفتا و ڤه نه خازنا عه ره قێيه.

   كورێ من! حه چى كه سێ هاژ ناڤبه ينا خوه و خودێ هه بت، خودێ تعالا وێ ئه وى بپارێزت و ئه وێ ل كار و عه مه لادا ئعتمادا خوه بدت سه ر خودێ، خودێ تعالا بو وى كافى يه، ئه وێ ل رێكا خوێ دا ئنفاقێ بكت خودێ وێ جهێ وێ ته ژى بكت، نخوه ته قواتيێ بكه و دلێ خوه روناهى بكه، بزانه كار و عه مه لێ بێ نيه ت بێ قيمه ته.

* * *


[1] ده فته را ئه ول يا منوى، چاپا ميرخانى، ص 226.

[2]  يونس: 90 - 92.

[3] وه ك چه وا شاعر ژى دبێژت:يك نصيحت بشنو از من كاندران نبود غرض چون كنى عزم مهمى مشورت از پيش كن

  

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93