جواب و پرسيار[10] ئه نعام: 44.... كونشكٌێ دا بێ هێڤى دبن (ئان: دكه ڤن كٌول و مه ره قا).

[11] روم: 49. بێشك (پێشيێدا) ئه و بێ هێڤى بين.

[12] [بقره: 34، اعراف: 11، حجر: 32 و 31، اسراء: 61، كهف: 50، طه: 116، شعراء: 95، سبأ: 20، ص74و 75]

[13] ئه نعام: 112. هه روها مه بو هه ر پێخه مبه ره كى دوژمنه ك دانيه ژ شه يطانێن مروڤ و جنا...

[14] ئه نعام: 121. براستى شه يطان ب شكله كى خه ف دبێژن هه ڤالێن خوه دا.

[15] به قه ره: 14. ده ماراست باوه ردارا دكه ڤن دبێژن مه باوه رى ئانيه، وه ده ما دگه ل شه يطانێن خوه تنێ دبن، دبێن: ئه م دگه ل هه وه نه.

[16] صافّات: 65-64. براستى دارا زقومێ ژ بنێ دوژه هێ تێت ده ر; فێقى يێ وێ وه ك سه رێ شه يطانانه.

[17] ته فسيرا خوره مشاهى، ته فسيرا ئايه تا 71 ژ سوره تێ (ص).

[18] جواب، كورته يه كه ژ كتێبا قورئان پژوهى، نڤيسينا خوره مشاهى، روپه رێ 147 و پاشدا.

[19] ته حريم: 8.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next