جواب و پرسيار   ئه ڤێ مه رحه لێ ژى حه تا نيڤه كا صه دێ 3 هجرى ده وام كريه.

   3ـ ل مه رحه لا سێ يێ دا ته فسير ژ حه ديسێ جدا دبت و ئه و بخوه بناڤێ علمه كى سه ر بخوه تێت نڤيسين، ل ڤێ مه رحه لێ دا قورئان هه مى ژ ئه ول حه تا ئاخر تێت ته فسير كرن.

 ئبن ماجه وه فات كريێ سالا 273ه، ئبن جه ريرێ طه به رى يێ سالا 310ه، ئه بوبه كر بن منذر نيشابورى يێ سالا 318 ه، و ئبن ئه بى حاته م يێ سالا 327 ه و... ئه ڤ مه رحه لا ته فسيرى بجه ئانينه.

   4ـ ل مه رحه لا چارێ دا علمێ ته فسيرێ ژ چارچوڤا «ته فسيرا مأثور» (ته فسيرا قورئانێ پێ حه ديسێ) ده ردكه ڤت، و ل ڤێ مه رحه لێ دا ئه گه ر حه ديس ژى بهاتان نڤيساندن، سه نه دا واناهاتا نڤيسين.

   5ـ ل مه رحه لا پێنجێ دا نڤيسينا ئه نواع و ئه قسامێن ته فسيرا پێ مه شره بێن موخته لف ده سپێ بين، ته فسيرێن ئه ده بى، عرفانى، فه لسه فى، روايه تى و...

   ئه ڤێ مه رحه لێ ژ زه مانێ عه باسى ياڤه ده سپێ كريه و حه تا ب ئيرو روژێ ده وام دكت.

قسمێن ته فسيرێ

   ته فسيرا روايه تى: نه تنى ل چه رخێ صه حابى و تابعينادا، به لكێ پاشێ ژى گه له ك ژ موفه سرا ده وام دانه ڤى قسمێ ته فسيرێ:

   ته فسير و موفه سرێن ئه هلى سوننه ت يێن ژ ڤى قسمى:

   1ـ جامع البيان فى تفسير القرآن، طه به رى، 310 - 224 ه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next