قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ3) ئه سه را نمونێ ل ته ربيه تێدا   …13

4) قه نج   …17

5) هه ڤگرتن و حه ژ هه ڤ كرن   …21

6) فداكارى   …25

7) روى گه شى   …29

8) به صيره ت و بيناهى يا دل   …33

9) براده رى يا دينى (اُخوّت)   …37

10) به ره كه ت   …41

11) ئه خلاق   …45

12) ته عديل و بكار برنا دورست يا غه ريزه و مه يل و ڤيانا   …49back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next