قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ22) قه يدا خارن و ڤه خارنێ   …111

23) نه باشيا ئه زيه ت و ئازراندنێ   …115

24) عاقبه تا گونه ه كارا   …119

25) ئاخره ت   …123

26) تجاره تا ئاخره تێ   …127


[1] بحار 2: 56.

[2]امام صادق(عليه السلام): بحار 74: 281.

[3] بحار، 77 : 131.

[4] غرر الحكم.

[5] غرر الحكم.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next