قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   قورئانا پيرۆز ژى پێ ناساندنا نمونا كامل و باش يا پێچونێ ئه ڤێ بير و هزرێ دورست دزانت و ئايه تا 21 يا سوره تێ ئه حزاب وها كه ره م دكت:

   (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللّه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...)

   بحه قيقه ت بو هه وه وا كه سێن خودێ خاز و به رهێڤى يێ روژا قيامه تێ و ئه وێ گه له ك زكرێ خودێ كرى، پێخه مبه ر نمونا باش يا چاڤ لێ كرن و پێچونێيه.

   به لێ، خه به ردانا مه ده رحه قێ نمونێن باش يێن پێچون و چاڤ لێ كرنێ دايه، وه مه گوت، بژارتنا سه رمه شقا ژيانێ و نمونا پێچونێ بو ته ربيه تا مروڤا گه له ك ئه سه ر هه يه، وه هه ركه س خه باتێ دكت كو خوه وه ك نمونه و سه رمه شقا خوه لێ بكت، ئه گه ر نمونه و سه رمه شقا بو خوه بژارتى، باش بت وێ ئه و مروڤ باش ببت و ئه گه ر خراب بت، بێ شك و شوبهه وێ ئه و ژى خراب ببت.

   خودێ تعالا ل قورئانێ دا ژ غه يرى وێ ئايه تا مه خوه ندى كو كه ره م كر: پێخه مبه رێ خودێ حه زره تێ موحه ممه د(صلى الله عليه وآله) بو هه وه وا كه سێن خودێ خاز، نمونه و سه رمه شقا باش يا پێچون و چاڤ لێ كرنێيه، ل ئايه تا 4 يا سوره تێ «مومته حنه» دا پێخه مبه رێ پوت شكێن حه زره تێ ئبراهيم(عليه السلام) و ئه وا كه سێن دگه ل وى و لسه ر رێكا وى ژى نمونا باش يا پێچونێ بو ئومّه تا ئسلامى حه ساب دكت، وه وها دبێژت:

   (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِى إِبْراهِيمَ وَالَّذِين مَعَهُ...) - بحه قيقه ت ئبراهيم و ئه و كه سێن دگه ل وى، بو هه وه نمونا باش يا چاڤ لێ كرن و پێچونێنه، ده ما گوتن قه ومێ خوه: ئه م ژ هه وه و ئه وا تشتێن هون عباده تێ وا دكين ژ غه يرى خودێ به رى نه، ئه م هه وه قه بول ناكين و دوژمنى و نه رحه تى لناڤبه ينا مه دا ئه شكه ره بيه، وه حه تا هون ئيمانێ ب خودايێ تنێ نه ينين وێ ئه ڤ دوژمناتى به رده وام بت.

   ئه ڤ ئايه تا شه ريف بو ئومه تێ ده رسه ك مه زن و ئه ساسى يه، هه م نمونا پێچونێ نيشا مه دكت و هه م ژى روناهى دكت كو چره پێ وا هه رن و بوچ ئه و نمونا باش يا پێچونێنه

   كه ره م دكت: ئبراهيم(عليه السلام) وه خودان باوه رێن دگه ل وى بو هه وه سه رمه شق وه نمونه يه ك باش يا پێچونێنه، چكو خوه يێ باوه ريه ك دروست و دژێ نه حه قى و ظولمێنه و ئه ڤێ باوه ريا خوه دپارێزن و بو حاكم كرنا ئه ڤێ باوريا دورست خه باتێ دكن.

   هنه ك هه نه كو به رهڤانێى ژ حه قێ خوه يێ حه ق ناكن، ظولمێ لسه ر خوه قه بول دكن، ظالم مالاوان خراب دكن ده نگ ناكن، كورێ وان دكوژن ده نگ ژ وان ده رناكه ڤت ناموساوان له كه دار دكن، ل حالێ خوه دا نابه عجن و خه باته كى ناكن. فه رهه نگا دينى و قورئانى ئه ڤا كه سێن وها، بو ئومه تێ، نمونه و سه رمه شق حه ساب ناكت.

   به لێ، ده رسا كو ئه م دكارين ژ ڤێ ئايه تێ وه رگرين ئه ڤه يه كو:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next