قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ* * *

7) روى گه شى

   ب هێڤيا به هره وه رگرتنا ژ كه لامێ وه حيێ ئه مێ ل گولستانا وه حيێ يا ڤێ جارێ دا به حسا «روى گه شى»يێ بكين، كو يێك ژ ئه خلاقێن ئسلامى يه.

   به لێ، وه ك چهوا ئه م دزانين چه ند جوره به شه ر هه نه:

   هنه ك مه عدگرتى و عه بوسن و هنه ك ژى روى گهش و روى ڤه كرى و به شاشن.

   كه لامێ وه حيێ شكلێ دوێ بو مروڤێ موسلمان بژارتيه و ئه مرێ وى كريه كو به شاش بت و روى خوهش.

   ئه م دبينن كو لسوره تێ «عَبَسَ» دا خودێ تعالا، لوما ل مروڤێ روگرتى و عه بوس دكت.

   هه لبهت گه ره كه ئه م ڤێ ژى بێژن كو جار هه يه روى گرتن و عه بوسى بو هنه كا ئه خلاق بت، كو تشته ك نه باشه و ئه خلاقه ك نه ئسلامى يه، ئه ما جارنا ژى وه هه يه مه عد گرتن و روى قه متين جار جاره بت، ژ به ر ديتنا كاره ك نه دورست، ئه ڤا هه تشته ك باشه و گه ره كه مروڤێ موئمن وه ره نگ بت.

   چكو، يێك ژ نيشانێن موئمنا غيره ته، وه مروڤێ غيره تمه ند، ژ ديتنا كار و تشتێن نه باش و پيس نه رحه ت دبت و مه عدێ خوه ژى دگرت.

   مروڤێ موئمن و غيره تمه ند نكارت نه حه قيێ قه بول بكت، وه هه روه ها نكارت ظولمێ لسه ر خوه و لسه ر هه ڤالێ خوه و حه تا لسه ر مروڤێ بيانى و غه ريب قه بول بكت، ڤێجا ده ما نه حه قى و ظولمه ك ديت، مه عدێ وى تێت گرتن و رويێ وى دقه متت و چاڤێ خوه لمروڤێ نه حه ق صور دكت و نكارت ڤێ ده رحه قێ دا بێ خهم و بێ ته فاووت بت، ئه ڤ ئه خلاقێ هه، ئه خلاقه كى دينى يه و نه دژێ روى گه شى و به شاشه تێيه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next