قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   ئمام عه لى(عليه السلام) دبێژت: «بِالْعَدْلِ تَتَضَاعَفُ الْبَرَكاتُ - يانى: پێ عداله تێ به ره كه ت و زێداهێ چه ند به رابه ر دبت».

   خودێ بو پێخه مبه رك يێ خوه وه حى رێكر كو: «ئه گه ر كه سه ك گوهدارێ خودێ بت، هنگێ رازى بيه، وه ئه گه ر مروڤ رازى بى، خودێ وێ ئه وى، موباره ك بكت و لێ زێده بكت، وه به ره كه ت و زێداهيا خودێ ژى خلاسى ژێره تنه هن».

   ل حه ديسه ك ديتردا هاتيه كو: ئمامێ ئه هلێ به يتێ بو كه سه كى بناڤێ داوودێ حه ضره مى دبێژت: ئه ى داوود! مالێ حه رام لخوه زێده ناكت، وه ئه گه ر لخوه زێده بكت ژى به ره كه ت تێدا نينه و ل خودانێ خوه ناگڤرت، مالێ حه رام حه تا ئه گه ر ل رێكا خودێ دا ژى بێت دايين خودێ ژێ قه بول ناكت، وه خێرێ بو وى نانڤيست، وه ئه گه ر پاش خوه ڤه بهێلت ژ ئاگرێ جه هنمێ پێڤه لێ زێده ناكت.

   ئه م نه تيجێ ژ ئاخفتنا خوه ده رحه قێ «به ره كه تێ» دا وه رگرين:

   1ـ به ره كه ت، يانى زێداهيا ل قه نجى و باشيێ دا.

   2ـ ئيمان و ته قواتى، دوسه به بێن به ره كه تێ و زێداهيا رزقن.

   3ـ عداله ت و ئنصاف، دبت سه به بێ خوه شى و رحه تيا زێده.

   4ـ به ره كه ت ناكه ڤت مالێ حه رام.

   5ـ دزى، عه رهق ڤه خارن، بێ عفه تى و خيانه ت، چار پيساتى نه كو به ره كه تێ رادكن.

   ئمام عه لى(عليه السلام) گوتيه: «إِذا ظَهَرَتِ الْخِيَانَاتُ إِرْتَفَعَتِ الْبَرَكاتُ - يانى: ده ما خيانه ت بێن حالێ، هنگێ به ره كه ت و خێر و خوه شى ژ حالێ رادبن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next