قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   13ـ نيه تا پاك، ئخلاص و رهڤينا ژ نفاق و ريايێ.[39]

   14ـ جهادا ئه كبه ر [به ربه ره كانيا دگه ل نه فسێ].[40]

   15ـ چێكرنا نه زم و ته رتيبێ، وه به هركرنا وه خت و زه مان.[41]

   16ـ به هره وه رگرتنا ژ فورصه ت و ده رفه تا.[42]

   17ـ خزمه ت كرنا بو مروڤا.[43]

   18ـ تهوه كّول كرن ل سه ر خودا.[44]

   19ـ خوهش ئه خلاقى دگه ل خه لكێ.[45]

   20ـ زوهد.[46]

   21ـ قناعه ت و رازى بينا ب حه قێ خوه.[47]

   22ـ هاژێ مايينا ئه ده ب و عه ده تێن شه رعى.[48]back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next