قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   مه عنا ئايه تێن 101 - 103 ژى ئه ڤه يه:

   «ڤێجا ده ما «صور» بێت پفدان، هنگێ چ خزماتى لناڤ وا دا نينه و ژ حالێ هه ڤ ژى ناپرسن.

   ئه و كه سێ كێشه كا عه مه لێن وى [يێن قه نج] گران بت، ئه ون يێن ئه فلهح، و يێ كێشه كا عه مه لێ وى سڤك بت، ئه و ئه ون يێن خوه خوسراندين و وێ ل جه هنمێ دا بمينن».

   به لێ، يێك ژ قوناغێن ژيانا ئنسان ل به رزه خێ دا ده رباز دبت.

   مه خسه د ژ به رزه خێ وه ك چهوا ل ئايه تێ دا به حس ژێ هاتى كرن، عاله ما قه برێيه.

   خه به ردانا مه ل ڤێ ده رێ ده رحه قێ وێ چه ندێ دا نينه كانێ گه لو ل قه برێ دا رح ل به ده نێ دزڤرت، ئان نه، وه كانێ عه زاب و نعمه تێن قه برێ جسمانى نه، ئان روحانى.

   يا مه دڤێت ئه م بێژن و قورئان و حه ديس ژى ئه وێ سابت دكن، ئه ڤه يه: كو ئه و كه سێ بمرت و بچت ناڤ قه برێ، گوره كى عه مه لێ خوه يێ قه نج و خرابێ دنيايێ وێ ره فتار دگه ل وى بێت كرن. ئه گه ر باش بت، وێ نعمه ت سه ردا برژهێن و ئه گه ر خراب بت وێ عه زاب ببينت.

   يانى ل قه برێ دا ژى ديسان خلاس بين بو ئنسان نينه.

   ڤێجا عاله ما قه برێ ژى، هێژ لێ لێيه، وه پشتى وێ ڤێجا عاله ما قيامه تێ ل پێشيا وى هه يه، كو مه حكه مه و جه زادان و موكافاتا ئه صلى ئه وه ل وێ ده رێ.

   شاعرى موعاصرێ بوهتى مه رحوم سه يد مه لا عه لى يێ ئێرسى، ل قه صيدا «دنيا غه له ط» ژ ديوانا «عشق و هجران» ده رحه قێ عاله ما قه برێ دا دبێژت:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next