قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   عه مه لێ مروڤ يێ دنيايى يه كو قه برێ بو مروڤ دكت، باخچه و گولستان و ئان ژى چالا ئاگر و عه زاب.

   به لێ، نعمه ت وه هه روها عه زابێ قه برێ گه له ك مه زنن، ئه ما لبه ر نعمه ت و عه زابێ ئاخره تێ بچوك و كێم تێن حه ساب كرن، له ومانێ ل حه ديسه ك ديتردا هاتيه كو:

   «ل قه برێ دا رحێ مروڤێ موئمن ل رحه تيێ دايه و ژ نعمه تێن بهشتى به هرێ وه ردگرت و ژ خودێ دخازت كو زوتر قيامه ت رابت دا نعمه ت و خوه شيێن وى زه حفتر ببن. ئه ما مروڤێ كافر و نه قه نج ل عه زابێ دايه و گازى خودايێ خوه دكت و دبێژت:

   يا ره بى زوكا قيامه تێ نه ينه داكو عه زابێ من زێده تر نه بت».

   ده رحه قێ قه برێ و عه زاب و نعمه تێن وێ، حه ديس و گوتن گه له كن، ئه ما ئه مێ پێ قاسێ مه گوتى بهس بكين و هێڤى ئه وه مه ده رس ژێ وه رگرتبت.

   وه هێڤى ئه وه ل دنيايێ دا ئه م پێ عه مه ل و كارێن قه نج، وه خوهش ره فتاريا دگه ل مروڤا و به رهڤانيا ژ حه قێ مه ظلوما، خوه بكين لايق كو قه برا مه ببت باخچه و گولستان.

   نه تيجا خه به ردانا مه بى ئه ڤ:

   1ـ مه خسه د ژ به رزه خێ عاله ما قه برستانێيه، كو ناڤبرا ژيانا دنيا و ئاخره تێيه.

   2ـ به رزه خ ئان قه بر، گوره كى عه مه لێ مروڤ ل دنيايێ دا كرى، بو مروڤ دبت باخچه يه ك يێ بهشتێ و ئان چاله ك يا ئاگر.

   3ـ ل عاله ما قه برى دا، پرسيار و جهواب هه يه و مروڤ تێت مه حكه مه كرن، ئه ما مه حكه ما ئه صلى و گران و هوير هوير، كو حوكمێ ژيانا خوه شا هه ر و هه ر و ئان عه زاب و گرفتاريا هه ر و هه ر تێت دايين ل روژا قيامه تێدايه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next