قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   كه ره م دكت: ب حه قيقه ت مروڤێ موئمن و خودان باوه رى گهايه نه جاتێ و سه ركه تيه...

   دويڤرا حه فت نيشانێن موئمنا دێژمێرت و پاشێ دبێژت:

   ئه ڤێنهه ئه ون يێن وارسێ بهشتا فرده وسێ.

   حه فت نيشانێن ل ڤا ده ه ئايه تادا به حس ژێ كرى ئه ڤن:

   1ـ نمێژ دكن و نمێژا دگه ل خشوعا دل.

   2ـ ژ تشتا پويچ دورن و هه مى كار و عه مه ل و گوتنێن وان ئامانج و هه ده فه ك ژێرا هه يه.

   3ـ زه كات و صه ده قا ل رێكا خودێ دا ددن.

   4ـ عه فيف و پاك داون، وه ب ته عبيرا كوردكى: ب ناموس و شه ره فن.

   5ـ ئه مانه ت پارێزن و خيانه تێ ل ئه مانه ت دا ناكن.

   6ـ خوه يێ سوز و قرارا خوه نه و وه عد و قرارێن خوه ناشكێنن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next