قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   يانى: ظولم و ته عدايى دبت سه به بێ ل هلاك چونێ.

   وه ديسا كه ره م دكت: «شه يطانێ له عين، ده ستورێ ددت له شكه رێ خوه كو ظولم و ته عدايى و حه سه دێ بێخن ناڤ خه لكێ، دبێژت سه به بێ وێ ژى ئه ڤه يه كو: نێزيكترين هه ڤالێ  شريك چێكرنا بو خودێ، ته عدايى و حه سه ده.

   ل حه ديسه ك ديتردا هاتيه، دبێژت:

   «نهوه بت كو هون ته عدايى و ظولمێ بكن، هه رچه ند كو هون ژ خوه و عه شيرا خوه رازى بن و ئه وا قه وى ببينن».

   ئه ما نه تيجا خه به ردانێ ده رحه قێ ظولم و ته عدايى يێ دا ئه ڤه يه:

   1ـ ته عدايى و ظلوم ب دو ئاوايايه: ظولما ل شه خص، وه ظولما ل مله تا.

   2ـ كه لامێ وه حيێ ظولم و ته عدايى يێ يێك ژ پيسترين كارا حه ساب دكت.

   3ـ جه زايێ ظولم و ته عدايى يێ زوتر ژ گونه ه  و خرابيێن ديتر تێت دايين.

   4ـ ظولم و ته عدايى سه به بێ زه وال و ژ به ين چونا نعمه تايه.

   5ـ ظولم و ته عدايى سه به بێ هلاكه تێيه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next