قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   6ـ ظولم و حه سه د نێزيكترين عه مه لن بو كوفر و شركێ.

* * *

20) بدعه و ئه هلێ بدعێ

   ڤێ جارێ ئه مێ به حسا «بدعه و ئه هلێ وێ» بكين.

   ده رگه هێ ئه ڤێ به حسێ ئه مێ پێ كه لامێ خودێ، ئايه تا 78 يا سوره تێ «ئال عمران» ڤه كين و ژ نورها ئايه تێن قورئانێ به هرێ وه رگرين.

   (وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَقُولُون هُوَ مِنْ عِنْدِالله وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْد اللَّه وَ يَقُولُون عَلَى اللَّه الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمون).

   يانى: براستى ژ ناڤ وان، كومه ك هه نه [ده ما دخوێنن] عه زمانێ خوه ل كتێبێ با ددن، داهون گوتنا وان ژ كتێبێ حه ساب بكن، حال حاله نه ژ كتێبێيه، وه دبێژن ئه ڤاهه ژ ئالێ خودێ ڤه يه، حال حاله ئه و نه ژ ئالێ خودێ ڤه يه، ئه و درهوا لسه ر خودێ چێدكن و ئه و بخوه دزانن [كو درهوه].

   به لێ، ئه ڤێ ئايه تا شه ريف كٌاكٌلێ بدعێ نيشامه كر، گوره كى ئه ڤێ ئايه تێ و حه ديسێن پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) بدعه، ئه وه كو: تشته ك نه ژدين مروڤ ژ دين حه ساب بكت، وه ئان ژى تشته ك ژ دين بت و مروڤ ژ دين حه ساب نه كت، وه ئه ڤێ يێكێ ژى مروڤ ب ناڤێ دين پێك بينت.

   بدعه، گونه هه كى گه له ك مه زنه و جهێ مروڤێ بدعه كار ژى ئاگرێ

جه هنمێيه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next