قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   ل حه ديسه ك ديتردا هاتيه دبێژت: «ئه گه ر بدعه كه تن ناڤ ئومه تێ، واجبه عالم بو خه لكێ بێژن كو ئه و بدعه يه و ئه گه ر نه بێژن وێ بكهڤن بن له عنه تا خودێدا».

   حه ديسه ك ديتر كه ره م دكت: ئه هلێ بدعێ پيسترين مروڤێ سه ر رويێ عه ردێنه. وه ل حه ديسه ك ديتر دا هاتيه: تهوبا مروڤێ بدعه كار نايێت قه بول كرن.

   حه ديسه ك ژى وها دبێژت: خودێ تعالا، روژى و نمێژ و صه ده قه و حهج و جهادێ و چ يێك ژ عه مه لێن باش يێن ديتر ژ مروڤێ ئه هلێ بدعێ قه بول ناكت.

   ل حه ديسه ك ديتر دا وها هاتيه: ئه گه ر هه وه بدعه كاره ك ديت رابن

ناڤ چاڤێ وى و كوف بكنێ.

   پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) ل حه ديسه كى دا به حسا پيساتيا زه مانه كى دكت كو هنگێ، تشتا سونه ت بدعه تێت حه ساب كرن، بدعه ژى سونه ت تێت ديتن، مروڤێ نه رم و صه بردار حيله كار حه ساب دبت و مروڤێ حيله كار ژى نه رم و صه بردار تێت ديتن. حه ديس ئه ڤه يه:

   «يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمانٌ... اَلسُّنّةُ فِيهِمْ بِدْعَةٌ وَالْبِدْعَةُ فِيهِمْ سُنَّةٌ، وَالْحَلِيمُ مِنْهُمْ غادِرٌ وَالْغَادِرُ بَيْنَهُمْ حَلِيمٌ...»

   ده ستهاتا خه به ردانا خوه ئه م دكارين ل چه ند كه ليما دا وها بێژين:

   1ـ بدعه ئه وه، ب ناڤێ دين، تشته ك ل دين بێت زێده كرن و ئان ژى بێت كێم كرن.

   2ـ نخوه ئه گه ر كه سه ك تشته كى بێژت ئان كاره كى خلاف بكت، ئه مانه ب ناڤێ دين بت و ب دينڤه نه يێت گرێدان، هنگێ بووێ، بدعه نايێت گوتن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next