قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   ئه م خه به ردانێ كورت بكين و گوهێ دل بسپێرێن كه لامێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) ڤێ ده رحه قێ دا.

   پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) كه ره م كريه:

   «اَلتَّبْذِيرُ عُنْوانُ الْفاقَةِ - ته بذير و رژاندن سه ردێر و ده سپێكا فه قيره تيٌى يه».

   وه كه ره م كريه: «مِن اقْتَصَدَ أَغْناهُ اللّهُ - يانى ئه و كه سێ هاژ قه يده و ئه ندازا ده خل و خه رجێ خوه بمينت، خودێ وێ ئه وى دهوله مه ند بكت».

   ئمام عه لى سه لامێن خودێ لێ بن دبێژت:

   «كُنْ سَمْحاً وَ لا تَكُنْ مُبذِّراً، وَ كُنْ مُقدِّراً وَ لا تَكُنْ مُقْتِراً».

   يانى: رحه ت رحه ت دانێ بكه، ئه ما نه رێژه و ته بذيرێ نه كه، وه حه سابكه ر به، ئه لێ نه ده ست گرتى به.

   وه كه ره م كريه: «كه سێ پێ ته بذير و رژاندنێ فه خرا خوه بكت وێ فه قيره تى ئه وى بچوك و كێم بكت.

   هه روها دبێژت: «چ تشتا مروڤ ل رێكا خودێ دا بدت، ئه و نه ته بذير و رژاندنه».

   ل حه ديسه ك ديتردا كه ره م كريه: «هاژێ مان و حه ساب كرنێ ئه ندازه و قه يده يه ك هه يه، ئه گه ر ژ ئه ندازه و قه يدا خوه ده ركه ڤت، هێدى دبت به خيله تى».back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next