قه ڤده گوله ك ژ گولستانا وه حيێ   پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) كه ره م كريه: «ئه و كه سێ باوه رداره كى بدت ئه زيه تێ، ئه وى ئه ز ئه زيه ت كرمه».

   لێنێرينا موئمنه كى بو ترساندنا وى، گونه هه، هه ر وه كو پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) كه ره م كرى: ئه و كه سێ بو ترساندنێ به رێ خوه بدت خودان ئيمانه كى، وه ئه وى بترسينت، روژا كو چ سيبه ر ژ سيبه را خودێ پێڤه نه يى، يانى روژا قيامه تێ خودێ وێ ئه وى بترسينت.

   ئه زيه ت نه كرنا خه لكێ بخوه، گوره كى گوتنا حه ديسێ صه ده قه تێت حه ساب كرن.

   پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) ل حه ديسه كى دا كه ره م دكت: «ئه و كه سێ خودان ئيمانه كى نه رحه ت بكت و پێره دنيايێ بدتێ، ديسا نابت كه فارا وى گونه هى و خێر ژێ نايێت».

   گوره كى گوتناكو ل حه ديسا قودسى دا هاتى: «ئه و كه سێ قه در و قيمه تێ به نده يه ك يێ خودا بشكينت و ئه وى پيس بكت، ل حه قيقه ت دا ئه و چويه شه رو به ربه ره كانيا خودێ تعالا».

   حه ديسه ك ديتر كه ره م دكت:

   «أَذَلُّ النَّاسِ، مَنْ أهَانَ النَّاسَ».

   «زه ليلترين مروڤ ئه و كه سه ئه وێ خه لٌكى چنه حه ساب بكت و ئهانه تێ ل وا بكت».

   ل حه ديسه ك ديتر دا هاتيه كو; زه ره را ئه زيه ت كرنا خه لكێ ل ئه زيه تكه ر دزڤرت، وه ك چهوا كه ره م كرى: ئه و كه سێ خه به ردانه كى بدت كو زه ره را باوه ردارا تێدا هه بت، روژا قيامه تێ وێ دگه ل خودايێ خوه روبرو ببت كو لسه ر ئه هنيا وى هاتيه نڤيساندن: «ئه ڤێهه ژ ره حمه تا خودێ دوير كه تيه».

   حه ديسه ك ژى وها دبێژت:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 next