رێز گرتن له مانگي موباره كي ره مه زانرێز گرتن له  مانگي موباره  كي ره  مه  زان

له  ريوايه  ت و ئه  حا ديس وا باس كراوه  كه  پێغه مبه ر (د . خ) وه  ئيمامه كان (س . خ)  بانگه وازيان كردووه  و ئاماده  بوونه  بۆ مانگي ره مه زان له  كۆتايي مانگي شه عباندا و به  تايبه تي له  دوايي جومعه ي شه عبان , وه  برِياريان ئه دا كه  موسلَمانان ئاماده  بن بۆ مێوانداري خوا بۆ ئه وه ي خه لَكي بزانێت ض نعمه تێك له  ه اتندايه .

به ره كه تي ئه م مانگه  زۆر گه وره يه  هه تا له  ريوايه ت ه اتووه  ئه لَێن وشه ي ره مه زان به  ته نه ا قه ده غه  بوو, به لَكو ئه بێت مانگي بخه يته  پالي , ئاته  بلَێت مانگي ره مه زان ئيمامي (محمد الباقر) (س – خ) فه رموويه تي مه لََێن ئه مه  ره مه زانه  و ره مه زان ه ات و ره مه زان ته واو بوو, به لَكو بلَێن مانگي ره مه زان.

شه فافه تي مانگي ره مه زان له  رۆژي په سلاندا

مانگي ره مه زاني موباره ك ناوي زۆره  له وانه , مانگي ته وبه , مانگي په شيماني, مانگي سرِينه وه ي گوناح, هه روهه ا تا نزيكه ي سه د ناوي هه يه , هه روه ك له  ريوايه ته كان بۆمان ماوه ته وه , به لاَم گه وره ترين و گرنگترينيان (شهر الله ) – واته  مانگي خوا يان بورجي خوا. خواي گه وره  ئه م ماوه يه  بۆ خۆي داناوه  و پيرۆزي كردووه , هه روه ك له  ئه حاديسدا ه اتووه  و ئه لَێن كه عبه ي به رِێز حه شر ئه كرێت له  رۆژي په سلاندا و حه فسه د هه زار په رِي دێن و ضوار ده وري ئه گرن به  زنجيري زێرِ و فه رماني پێ ئه كرێت له و كاته دا كه  شه فاعه ت بكاتب ۆ ئه و كه سانه ي ه اتوونه ته  زياره تي.

مانگي ره مه زانيش به  هه مان شێوه  له  رۆژي په سلان به  جوانترين شێوه  دێت و شه فاعه ت بۆ ئه و كه سانه  داوا ئه كات كه  رێزيان گرتووه  و له  راستيدا ئه و رێزي خواي په روه ردگاري خاوه ن جيه اني گرتووه , ضونكه  (شه ر الله ) به  ه ۆي نزيك بوونه وه ي مانگي ره مه زاني خۆشه ويست و حورمه تي ئه م مانگه  له  په رِه كاني داه اتوودا باسي خوتبه ي شه عبانيه ي پێغه مبه ر (د . خ) له باره ي مانگي ره مه زه ان ئه كه ين.

مانگي خوا و ره حمه ت و به ره كه ت

شێخ (الصدوق) ئه گێرِێته وه  له  سه نه دي باوه رِپێكراو , ئه لَێت پێغه مبه ر (د . خ) له  دوايي جومعه ي مانگي شه عبان راوه ستا و ئه م خوتبه  درێژه ي خوێند (ئه ي خه لَكينه  ئه وا مانگي خوا [1] هات ئه وا كاتێك دێتكه  سه ر به  دروست كه ري ئه م جيه انه يه  , توبه  بكه ن , خۆتان بسميل بكه ن (غوسل) پێ له م مانگه  دانێن به  پاكژ و خاوێني پر له  به ره كه ت و ره حمه ت و په شيمانييه  ئه م مانگه  كه وا دێت به  به ره كه ته وه  دێت , (به ره كه ت) واته  زياد بوون.

جوتيار تۆو ئه ضێنێ له  زه ويدا به ره كه ت ئه كات واته  زياد ئه كات له  حه وت دانه وه  تا حه وسه د دانه وه  له  مانگي موباره كه  , مانگي به ره كه ته  , هه ر يه ك له م مانگه دا يه ك ئايه تي قورئان بخوێنێد , وه كوو خه تمكردني وايه  له  مانگه كاني تر دا , وه  هه ر كه س دوو ركعه ت نوێژي سونه ت بكات له م مانگه  دا وه كوو نوێژي فه رزي مانگه كاني تري كردبێت وايه  , وه  هه روهه ا خێر كردن ئه وه نده  زياد ئه كات تا ئه گاته  هه زار به رامبه ر به ره كه تي ئه م مانگه  يه كجار زۆره  تا واي لێ دێت كه  نوستني رۆژوگر ئه بێته  عباده ت.

ره حمه ت و په شيمان بوون له م مانگه دا زۆر دێت تا راده يه ك ده رگا له  پێش هه موو ئه كرێته وه  (ئه م مانگه  لاي خوال ه  هه موو مانگه كان باشتره  , شه واني له  هه موو شه وان و رۆژاني له  هه موو رۆژان باشتره ).

شه وي قه در له  مانگي ره مه زان دا1 2 3 4 next