د بارهیێ فهزیلهت و کریارێن مهها پیروز ا رهمهزانێ داد بارهیێ فهزیلهت و کریارێن مهها پیروز ا رهمهزانێ دا

شێخ سهدووق ب سهنهدا موتهبهر روایهت دکه ژ مام رزا (‘ه.س.) ژ کالانێ خوه یێن گرانقهدر,ژ هز. مام 'هلی ('ه.س.) کو فهرموو: “روژهکی هز. موههممهد (س.'ه.ا.) بونا خوتبهکی دا, یژار کهرهم کر: “گهلی مروڤان! ب راستی مهها خودێ ب رههمهت, بهرهکهت و لێبورینێ بهرێ خوه دایه وه, هو مهههک ه کو ل با خوهدێ باشترینا مههان نه و روژێن وێ باشترینێ روژان نه و شهڤێن وێ باشترینێ شهڤان نه و ساهتێ وێ باشترینێ ساهتا نه و هو مهههک ه کو وه تهکلیف کرنه ب الییێ مڤانتی یا خودێ و د وێ مههێ دا دبی ههلێ کهرامهت ا خودێ. د وێ مههێ دا بینگرتنا و دانا وه خێرا تهسبیه, خهوا وه خێرا ‘بادهتێ ب وان را ههیه و کریارێن وه د وێ مههێ دا مهقبوول ه و دو’ایێن وه ژی ب جیه تێن. یژار ژ خوهدایێ مهزن ێ خوه نییهتا راست, دلێن پاک ژ گونهها و سفهتێن نه باش بخوازن. د ڤێ مههێ دا روژی گرتن, خوهندنا قور’انێ بلا بکه نهسیبێ وه. ب راستی کهسهکێ شهقی و پیس اقیبهبهت ه د مهها مهزن دا ژ رههمهت و لێبورینا خودێ مههرووم ببه. و د ڤێ مههێ دا بینن بیرا خوه برچیتی و تیبوونێ و برچیتی و تیبوونا روژا قییامهتێ. سهدهقه بدن هێژار و بهلهنگازێن خوه. ژ مهزنێن خوه را هورمهت بکن و پچووکێن خوه را ژی رههمێ. ههزێ نیشانا مروڤێن خوه دن. زمانێ خوه بپارێزن ژ هو تشتا کو گهرهک نهیێ گوتن. گوهێن خوه کهر بکن  ژ هو تشتا کو ههلال نینه. ژ سێوییێن خهلکێ را دلوڤانی بکن دا کو بلا پشتی وه ژ سێوییێن را دلوڤانی بکن و ژ گونههێن خوه الییێ خودێ ڤه ڤهگهرن. دهما نمێژا خوه دکن ژ بو دو’ا دهستێن خوه بلند بکن; ژ بهر کو دهما نمێژێ باشترینێ ساهتا (دهما) یه. د ڤێ دهمێ دا ههق ته’الا ب رههمێ ل بهندهیێن خوه مێزه دکه و بهرسڤا وان دده. ههر گاڤ موناجاتێ وی بکن لهببهیک دبێژه ژ وی را و ههر گاڤ گازی وی بکن ب جیه تینه داخوازێن وان را.”

“گهلی مروڤنو! ب راستی جانێ وه ێسیرێ کرنێ وه نه یژار ب داخوازا لێبورینێ ژ خوهدا, هوی ژ ێسیراتی دهرێخن. ژ بهر گونههێن وه بارێ پشتا وه گران ه ڤێژا گهل سهجدهیێن درێژ بارێ خوه سڤک بکن. و ب زانن! خوهدایێ مهزن ب ‘ززهت و جهلالا خوه سوند خوارییه کو ‘هزاب نهکه کهسهک یێن د ڤێ مههێ دا نمێژ دکن و دچن سهجدێ. و هوی ب ‘هزابا دوژێ نهده ترساندنێ د راژا قییامهتێ دا.”

“گهلی مروڤنو! ههر کهسهک ژ وه د مههێ دا فتاری بده روژیگرێ مومن, ژ وی را ل جهم خودێ خێرا ازادکرنا کوله و بهخشینا گونهه یێن بهرێ, ههنه.” یژار هنهک ژ سههابیان گوتن: یا رهسوولهللاه! ههموویێ مه کارنا ب جیهانینا وێ تونه. رهسوولێ خودێ فهرموو: “خوه بپارێزن ژ اگرێ دوژێ ب فتاریدانا روژیگران ب نیڤێ هابهک خورما به ان ب شهربهتا اڤێ به. ب راستی خوهدایێ مهزن ڤێ خێرێ دده هو کهسهکێ وهها بکه و گهر نکاربه ژ ڤی زێدهتر ژی بکه.”

“گهلی مروڤنو! ههر کهسهکێ د ڤێ مههێ دا خوویێ خوه رند بکه, روژا کو پییێن مروڤ دلهرزه هوێ ژ سهر سراتێ هێسان دهرباز به. ههر کهسێکێ د ڤێ مههێ دا خزمهتا خولام و بهردهستی یێن خوه سڤک بکه, د روژا قییامهتێ دا ژی هوێ خوهدا ههسابێ هێسان بکه. ههر کهسێکێ کو د ڤێ مههێ دا ازار و زییان نهده خهلکێ هوێ خوهدا ژی د روژا قییامهتێ دا خهزهبا خوه ژێ دوور که. ههر کهسهکێ د ڤێ مههێ دا سێوییێ بێ باڤ گرانقهدر بژمێره هوێ د روژا قییامهتێ دا خوهدا ژی هوی گرانقهدر بژمێره. ههر کهسهکێ د ڤێ مههێ دا ژ مروڤێن خوه را سلهێ رههم و چێیی بکه, هوێ د روژا قییامهتێ دا ژی خوهدا رههما خوه لێ که. ههر کهسهکێ د ڤێ مههێ دا ژ مروڤێن خوه چێیییێ ببره, هوێ د روژا قییامهتێ دا خوهدێ رههما خوه ژێ ببره. ههر کهسهکێ د ڤێ مههێ دا نمێژێن سوننهتا بکه, هوێ د روژا قییامهتێ دا ژی خوهدا بونا وی بهراتا بێزاری ژ دوژێ بنڤیسه. ههر کهسهکێ د ڤێ مههێ دا نمێژێن فهرز ب جیه بینه, خوهدا ژی خێرا هافتێ نمێژێن فهرز یێن مههێن دن دده وی-وێ. ههر کهسهکێ د ڤێ مههێ دا ژ من را پر سهلهواتا بێژه, هوێ خوهدا ژی کێشهکا ‘همهلێن وێ-وی گران دکه د وێ روژا دا کو کێشهکێن ‘همهلان سڤک تێن. ههر کهسهکێ د ڤێ مههێ دا ایهتهک ژ قور’انێ بخوونه, خێرا کهسهکێ دده کو د مههێن دن دا قور’انێ ختم کربه.”

“گهلی مروڤنو! ب راستی دهرێن بهشتێ د ڤێ مههێ دا ڤهکرینه, ڤێجا ژ خوهدایێ خوه بخوازن کو بلا ل سهر نهگره و دهرێن دوژێ د ڤێ مههێ دا گرتینه و ژ خوهدایێ خوه بخوازن کو بلا ژ وه را ڤهنهکه. د ڤێ مههێ دا شهیتان هاتنه گرێدانێ و ڤێجا ژ خوهدا بخوازن کو بلا ل سهر موسهلهت نهبه.

1- کریارێن موشتهرهک یێن مهها رهمهزانێ چار بهش ن

1- ‘همهلێن کو د ههر شهڤ و روژێن ڤێ مههێ دا ب جیه تێن:

سهیید بنێ تاووس روایهت دکه ژ هز. مام سادق (‘ه.س.) و ژ مام مووسا ێ کازم (‘ه.س.) کهرهم کرن: “د مهها رهمهزانێ دا ژ روژا هول ههیا روژا پاشینێ پاش ههر فهرزێ ڤێ دو’ایێ دخوونی:

 اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فِى عَامِى هَذَا وَ فِى كُلِّ عَامٍ مَا أَبْقَيْتَنِى فِى يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ وَ سَعَةِ رِزْقٍ وَ لا تُخْلِنِى مِنْ تِلْكَ الْمَوَاقِفِ الْكَرِيمَةِ وَ الْمَشَاهِدِ الشَّرِيفَةِ وَ زِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فِى جَمِيعِ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَكُنْ لِى اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ فِيمَا تَقْضِى وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِى لا يُرَدُّ وَ لا يُبَدَّلُ أَنْ تَكْتُبَنِى مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضِى وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِى [فِى طَاعَتِكَ‏] وَ تُوَسِّعَ عَلَىَّ رِزْقِى وَ تُؤَدِّىَ عَنِّى أَمَانَتِى وَ دَيْنِى آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

 و پشتی ههر نمێژا فهرز دبێژی:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 next