ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (2)ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟

قه ومینا کو که زه با مروڤ دشه وتێنێ و دلێ دلداران کول دکێ قه ومینا که ربه لایێ یه.

که ربه لا، ڤێ گاڤێ باژاره ک یێ عراقێ یه ل کێله کا روبارێ فورات و ل نێزیکی یا باژارێ کو فه یێ. سالا 61 هجری (850 زایینی) ده هێ موحه ره مێ کو هاتیه ناڤ کرن ب روژا «عاشورا» یێ ل وی جهێ قه ومین و حادسه یه ک مه زن قه ومیه کو حه تا ئیرو ژی نه هاتیه ژ بیر کرن و حه تا دنیا خراب بینێ ژی نایێ ژ بیر کرن.

چکو ل که ربه لایێ شه ره کی نه به رابه ر و زالمانه قه ومیه، ل ئالیه کی ئه هلێ به یتا پێغه مبه ر (ص) کو 72 که سن د گه ل سه روکێ خوورتێن بهشتێ ئمام حوسه ین سه لامێن خودا ل سه ر بن، و ل ئالیێ دی له شکه رێ خون مژێ یه زیده کو حه تا روژا پێشیا شه ردا ژمارا وان گهایه 25000 که سان و پێره ژی هه ما هه ر ل وان زێده بینه.

هه ما ژ ژمارا ئه ڤا هه ر دو کوومێن که تێن به را به رێ هه ڤدا مروڤێ تێژ فێهم دکارێ پێ بحه سهێ کانێ چ قه ومیه ل که ر به لایێ.

ل ئالیێ ئه هلێ به یتێ سێ به رووک هه بینه، به رووکێ نێڤه کێ ب سه روکاتیا حه زره تێ عه باس کورێ عه لی 30 نه فه ر، به رووکێ راستێ ب سه روکاتیا زوهه یر د گه ل 20 که سان و به روکێ چه پێ ب سه روکاتیا حه بیبێ مه ظاهر د گه ل 20 نه فه ران.

لێبه لێ ڤێجا ل به رابه رێ وان دا له شکه رێ گرانێ یه زیدی کورێ موعاویه ب سه روکاتیا عومه رێ سه عد ده هـ به روک هه بینه ب رێزکا ژێرێ:

1. عو مه رێ سه عد د گه ل 4000 شه رکه ران.

2. شمرێ له عین د گه ل 4000 شه رکه ران.

3. حه صین د گه ل 4000 شه رکه ران.1 2 3 4 5 6 7 next