ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (3)وه صیه تنامه وهایه: «بناڤێ خودایێ پر بره حمێ دلوڤان، ژ حوسڒینێ کورێ عه لی بو محه مه دێ کورێ عه لی و دیتر هاشمی یان، حه چوه کو دنیا تنه یی و ئاخره ت هه رهه یی و خاترێ هه وه (فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرة لم تزل، و السلام).[1]

--که ربه لا، حه فتێ موحه رره مێ.

- حه بیبێ مه ظاهر ئزنێ ژ ئمام دگرێ دا بچێ و ئاریکاریێ ژ عه شیرا خوه بخازێ، رێ دکه ڤێ، لێبڒلێ عه سکه رێ یه زیدێ پێشیێ لێ دگرێ و ئڒو ناگهێ مڒخسڒدا خوه.[2]

- ل ڤێ روژێ دا نامڒیڒک دیتر ژ ئبن زیاد دگهێ دڒستێ عومڒرێ سڒعد کو: رێکا ئاڤا روبارێ فوراتێ ژ حوسڒین و قافلا شڒهیدان بگرت و نه هێلت ئڒو خوه بگهینن ئاڤێ و ژێ ڤڒخون.[3]

عومڒرێ سڒعد ژی بێ موهلڒت عڒمرێ حڒجاج د گڒل پێنجصڒد مێرن شڒرکڒر ل طه نشتا روبارێ فوراتێ جھ کر و نه هێلان کاروانێ شڒهیدا ژ ڤێ ئاڤێ ڤڒخون، ئڒو ئاڤا بووش یا کو طڒیر یێن ئاسمانا و جاندارێن ل چولا ژی ژێ ڤڒدخون.

ل وی حالی دا نڤیسینه کو عڒبدولاهێ حه صین گازی کر و گوت: ئڒی حوسڒین! هێدی ژ هڒر پێڤه تو رڒنگێ هه شینیێ  ڤێ ئاڤێ نابینی، صوند ب خودێ، تو دلووپه ک ژ ڤێ ئاڤێ ڤه ناخوی حه تا تو جان بدی.

ئمام حوسڒین نفرین لێ کر و گوت: یا رڒبی! تو ئڒوی ژ تێهنا بکوژی و ره حمڒتی لێ نڒکی. حه میدێ کورێ موسلم دبێژت: صوند ب وی خودایێ بێ شه ریک کو خێنجێ وی چ خودا نینن، پشتی ڤێ نفرینێ ئڒز چوم بالێ ئڒو نڒخوڒش کڒت و تێنیشکی ئڒو گرت، ڤێجا هڒوقاس ئاڤ ڤڒدخارا حڒتا دوڒرمیا و هڒر گازی دکر ئاڤب و ئاڤ، وه ب ڤی ئاوایی بی حه تا مر.[4]

حه شتێ موحه ره مێ سالا 61 کوچی

+ هجوما 30 صوار و بیست پڒیارا ب سه روکاتیا عڒباسێ ئڒبولفڒضل برایێ ئمام حوسڒین بو ئالیێ روبارێ فوراتێ و ئانینا 20 مه شکێن ئاڤێ. [5]

+ دیدارا ئمام حوسڒین و عومڒرێ سڒعد، ل ڤێ دیدارێ دا ئمام دبێژێ عومڒرێ سڒعد کو تو من باش ناس دکی و تو دزانی ئه ز کورێ کیمه، و ژێ دخازێ کو تڒوبه بکێ ورخوه بزڤرێ و ئاری وی بکێ. لێبڒلێ عومڒرێ سڒعد دبێژێ ئڒگڒر ئڒز ڤێ یێکێ بکم، ئبن زیاد دێ مالا من خراب كێ و ملک و مالێ من تالان بکێ و ژن و زاروک و مروڤێ من بکوژێ وه ژ بڒر طرسا ژ ئبن زیاد و ژ دڒست دانا حوکمڒتا «رێی»ێ گوتنا ئمام قه بول ناکێ.[6] ئمام ژی ئڒوی ژ گهانا مه خسه دا وی کو سه روکاتیا «رێی»ێ بی پێ هێڤی دکێ و دبێژێ ئڒو سه روکاتی ناگهێ ته.[7]

+ پاش ڤێ مولاقات و دیدارێ عومڒرێ سڒعد دیسا نامڒیڒک ژ ئبن زیاد را دنڤیسێ کو: تو ب خودێ کی تو ڤێ فتنێ بطڒمرینی و خه لکێ بێخی سه ر یێک ریکێ. حوسڒین دڤێ بزڤرێ و بچێ وی جهێ ئڒول ژ هاتی و ئان ژی بچێ عڒردڒک دی یێ ئسلامێ و وڒک موسلمانڒکی بو خوه ژیانێ بکێ...[8]1 2 3 4 5 next