ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (3)ئمام حوسڒین، سڒرێ خوه راکر و گوتێ: ئها نها من پێغڒمبڒرێ خودا ل خڒونا خوڒدا دیت، گوته من: تو دێ بێی بال مه.[12] زڒینڒبا کوبرا هڒما لخوه دا و گری، کو ئمام حوسڒین دلداری دایی و گوتێ دڤێ تو خوه راگر بی و صڒبر بکی.

وی بێهنی حه زرڒتێ عڒباس ژی حازر بی، ئمام حوسڒین کو رونشتی بی، ل حالێ رابینێ دا بڒرێ خوه دا عڒباس و گوتێ: ئڒز قوربان![13] صوار ببه و هڒره ژ وان بپرسه کانێ چ قڒومیه؟. ڤێجا حڒزرڒتێ عڒباس د گڒل زوهڒیرێ قین و حه بیبێ مڒظاهر و 20 صوارێن دی چون بڒراهیا وان گرتن و پرسین، چه قڒومیه و هون چه دخازن؟! ئه وا ژی گوتن: فڒرمانا ئڒمیر ئڒڤڒیه: ئان گوهداری کرنا فڒرمانێ، ئان شڒر.

+ حه زره تێ عڒباس ژ بونا قراردانێ دزڤرت بال ئمام حوسڒین و حڒبیبێ مڒظاهر د گڒل زوهڒیر ژی ژ ڤێ ده رفه تی ئستفاده دکن و شیرڒتان ل عه سکڒرێ یڒزیدێ دکن.[14]

+ ئمام حوسه ین (س) دبێژێ حڒزرڒتێ عڒباس، ئڒگڒر تو بکاری ئڒوا رازی بکه کو ئڒڤ شڒڤ شڒر پاش بکڒڤت، موهلڒتێ بگره دا ئڒم دعا بکن و نمێژ بکن.[15] خودا دزانێ کو ئڒز حڒز دکم نمێژ بکم و قورئانێ بخونم.[16]

+ پشتی گوت و بێژڒکی پاشی را لڒشکڒرێ یڒزیدێ ب سڒروکاتیا عومڒرێ سڒعد وێ شڒڤێ موهلڒت دان قافلا شڒهیدان.[17]

جڤاتا شڒڤا عاشورایێ

+ پشتی موهلڒت گرتنێ ئمام حوسڒین نێزیکێ روژئافابینێ هڒڤال و هوگرێن خوه ل دوورا خوه کووم کرن و ژ وان را ئاخفت.[18] هنه ک ژ وی ئاخفتێن وهایه:

باشترین مڒدح یێن خودانه، ئڒز ل هڒمی حالا دا، ل خوڒشی و نڒخوڒشیێ دا حڒمدێ خودا دکم... ئه ز سپاسێ ژ ته دکم کو ته گوھ و چاڤ و دل دایه مه و ته ئڒم هینێ قورئانێ کرنه و ل دین دا زانا کرنه، ڤێجا ئڒی رڒبی! مه، بنڤیسه ژ شوکردارا... ڤێجا براستی ئڒز چ هڒڤال و هوگران ژ هڒڤال و هوگرێن خوه وڒفادارتر و قڒنجتر نابینم و هڒروها مالباتڒک وڒک مالباتا خوه... خودێ خێرێ ژ هڒوڒره بنڤیسێ... ئڒڤڒ ئڒز ئزنێ ددم هڒوه هڒمیا و من بڒیعڒتا خوه ژ سڒر هڒوه هلانی، هون دکارن بو خلاس بینا ژ خڒطڒرێ ژ طاریتیا شه ڤێ ئستفاده بکن و بچن، هه ر یێک ژ هڒوه دڒستێ یێکی ژ مالباتا من بگرن و هڒرن گوند و باژار بلاڤ ببن حڒتا خودێ رییڒک ژ هڒوه ره ڤه کر...

+ پشتی ڤێ خوطبێی هڒر چڒند نڤیسینه کو هنڒکان ژ طاریتیا شڒڤێ ئستفاده کرن و ل چوول و چوولستانا کڒتن و خوه خلاس کرن، لێبڒلێ هه ڤالێن وڒفادارێن وی د گڒل ئمام مایین هڒر یێکی پێ گوتنڒک خوڒش، مێرمێرانه وڒفاداریا خوه ژ ئمام را گوتن.

+ برایێن ئمام ژ «ئومولبه نین»ێ کو ل سڒرێ وا دا حڒزرڒتێ عڒباس بی، گوتن: ئڒم ته تنێ بهێلن دا کو ئڒم پاش ته ساخ بمینن؟! خودێ نڒکێ ئڒم وێ روژێ ببینن.

+ ئمام بڒرێ خوه دا ئڒولادێن موسلم و گوت: کوشتنا موسلم بڒسێ هڒوڒیه، قه نه هون هه رن. ئه وا گوتن: ئڒم قڒت ژ ته ڤڒنابن، تو کویڤه بچی ئڒم لپڒی تڒنه، خوڒلی ل سڒرێ وی ژیانا پشتێ ته.back 1 2 3 4 5 next