ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (3)[10] تاریخا ئبن ئه سیر ج 4 ص 56.

[11] ئه نسابولئه شراف ج 3 ص 184.

[12] دریژیا مه سه لی ل کتیبین ژیری دا بخونن: تاریخا طه به ری ج 7 ص 315، ئبن ئه سیر ج 3 ص 285، وه قایعوششهور یا بیرجه ندی.

[13] إرکب بنفسی انت، ئه ف گوتن ژ ده فی ئمام حوسه ین بو حه زره تی عه باس، نیشانی قه در و قیمه تی وی یه جه م ئمام حوسه ین.

[14] ئرشادا شیخی موفید ج 2 ص 89.

[15] ئه علامولوه را ص 234.

[16] لهوف ص 38.

[17] ئرشاد ج 2 ص 91.

[18] کامل، یا ئبن ئه سیر ج 4 ص 57. ئمام زه ینولعابدین دبیژی: هه ر چه ند ئه ز گه له ک نه خوه ش بیم، لێبڒلێ ئه ز دیسا چووم دا ئه ز ئاخفتنا بابی خوه گوهلی ببم.

 back 1 2 3 4 5