ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (4)+ پشتی هنگێ ڤێجا زوهڒیر ئاخفت و گوت: ئڒز بخودێ کم ئڒز حڒز دکم هڒزار جاران بێم کوشتن و ساخڤه کرن لێبڒلێ تو و ئڒهلێ بڒیتا ته ژ مرنێ خلاس ببن.

+ محه ممه دێ به شیر گوت: خودێ من بکێ پاریێ درندا ئڒگڒر ئڒز ژ ته جدا ببم.

+ و ب ڤی ئاوایی یێن دی ژی هڒر یێکی ئاخفتنڒک وڒک یێ دی گوت و پشتێ وی ئمام حوسڒین ژ وا ره دعا کر و چو خیڤڒتا خوه.[1]

+ پشتی وی ئمام ژ خێڤڒتا خوه دڒرکڒت و دڒستور دا کو ژ بونا پارازتنا خێڤڒتان، خڒندڒکی بکولن و تڒژی دار بکن و هنڒک دڒستورێن دیتر ژی دان و پشتێ وی، هڒمی چون خێڤڒتا خوه و حڒتا صبڒهێ مژولێ نمێژ و دعا بین.[2]

+ ئمام حوسڒین، عڒلی ئڒکبڒرێ خوه د گڒل 30 صوار و 20 پڒیار شاند، دا کو دیسا ئاڤێ بینن ژ سڒر روبارێ فورات، پاشێ ژی گوته هڒڤالان: رابن و ئاڤێ ڤڒخون کو ئڒڤاهه ئاخرین بڒهرا هڒوڒیه ژ ئاڤێ، دڒسنمێژ بگرن و خوه بشون.[3]

+ هڒڤپڒیڤینا ئمام حوسڒین د گڒل خویشکا خوه حڒزرڒتێ زڒینڒب، و وڒصیڒت کرنا ب وی چڒندی کو خوه راگر بت و صه بردار.[4]

که ربه لا، روژا عاشورا، ده هێ موحڒرڒما سالا 61 کوچی.

+ روژا عاشورایێ یێکجار نایێ ژ بیر کرن، چکو ئڒ زولما وێ روژێ هاتێ کرن، زولمڒک مڒزن بیه، وێ روژێ لڒشکڒرڒک مڒزن و خون مژ کڒتیه بڒرابڒرێ کوومڒک کێم و بچوک دا؛ 25000 به لکی زێدڒتر چونه شڒرێ 72 کڒسان، و ئڒو ب عڒزمانڒک زوا و لێڤێن ژ بڒر تێهنیتی یێ مایین بهڒڤه زالمانه کوشتن. و شڒڤ ئاگر بڒردان خێڤڒتێن ژن و زاروکێن وان و هڒسپ ل سڒر بڒدڒنا وا ڤه بڒزاندن و ژن و زاروک ئێسیر کرن و صوارێ هێشتر و دڒوارێن بێ جل و کورتان و جهاز کرن و برن بڒردڒستێ دوژمنترین دوژمنا، ڤێجا پشتێ ڤێ موصیبڒتێ ل وان دان و مال و هڒیی یا وان تالان کرن و ...

+ ل ڤێ دڒرێ ئڒمێ پێ ئشارا ژ هنڒک قڒومینێن روژا عاشواریێ باخڤن، چکو ئڒگڒر ب درێژی ژی بێ ئاخفتن ب صڒدان بڒروبڒرێن کازی تیرێ ناکن.

+ تڒرتیبا لڒشکڒرێ 72 کڒس یێ ئمام حوسڒین سڒلامێن خودێ ل سڒر بن ب ڤی ئاوایی بیه:1 2 3 4 5 6 7 8 9 next