ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (4)فڒرماندڒرێ ئالیێ راستێ زوهڒیر بن قین، فڒرماندڒرێ دڒستێ چڒپێ حڒبیبێ مڒظاهر وڒ بیرڒق دار ژی حڒزرڒتێ ئڒبولفڒضلێ عڒباس بیه.[5]

+ شمرێ لڒعین نێزیکێ خێڤڒتا ئمام دبێ و خڒبڒرێن دلا دئێشێنێ دبێژێ ئمام حوسڒین و ئمام ژی جوابا وی ددێ.[6]

+ بورڒیر خوطبڒیڒکی ژ عڒسکڒرێ کوفی یا رڒ دخوینێ و بڒحسا نامێن شاندین و خیانڒت و بێ بڒختی یا وان دکێ.

+ ئاخفتنا ئمام حوسڒین یا ئڒول.[7]

+ خوطبا ئمام حوسڒین یا دوێ.

+ ئاخفتنا روهڒیر.

+ئاخفتنا ئمام حوسڒین بو جارا سیێ، چارێ و پێنجێ و شڒشێ.

+ تڒوبڒ کرنا حورێ ریاحی و جدا بینا وی ژ لڒشکڒرێ یڒزیدی یان و هاتنا وی بال ئمام حوسڒین.

+ ئاخفتنا حور بو لڒشکڒرێ یڒزیدێ.

+ دڒسپێکا هجوما ئڒول یا لڒشکڒرێ یڒزیدێ ب دڒستورا عومڒرێ سڒعد. ل هجومێ دا لڒشکڒرێ ئمام حوسڒین ژی ل بڒرابڒرێ وان دا سڒکنی، ئڒڤی هجومی گڒلڒک دڒوام نڒکر و ل ڤێ هجومێ دا 50 کڒس ژ ئالیێ کاروانێ شڒهیدان هاتن شڒهید کرن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next