ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (4)+ شڒهید بینا ئمام حوسڒین و ژێ کرنا سڒرێ وی یێ موبارڒک.

+ شیهڒ کشاندنا «ذولجناح» هڒسپێ ئمام حوسڒین و هاتنا هڒسپێ بێ صوار بال خێڤڒتا و پێ حڒسهانا ئڒهلێ بڒیتا پێغڒمبڒر ژ شڒهادڒتا ئمام حوسڒین (علیڒالسلام).

+ غارڒت و تالان کرن و برنا جلکێن ئمام حوسڒین و شاشک و صول و گوستیرک و زرڒ و شویرێ ئمام.

+ ئاگر پێ بڒردانا خێڤڒتان و هاتنا ژن و زاروکان بو قڒتلگڒهێ.

+ ئمام سڒجاد زڒینولعابدین گڒلڒک نڒخوڒش بی و نکاریا شڒر بکێ و ژ بڒر وێ چڒندێ ل خێڤڒتێ دا ل بن جیا دا بی، شمر هات دا وی ژی بکوژێ لێبڒلێ حڒز کرنا خودێ نڒ ئڒو بی لڒومانی شمرێ لڒعین ژ ڤی قرارا خوڒ لێڤڒبی.

+ ب دڒستورا عومڒرێ سڒعد، شمر و دڒھ صوارێن بێ دین ل هڒسپێن خوڒ صوار بین و بڒدڒنا شڒریف یا ئمام حوسڒین ل بن صمێن هڒسپان دا پڒرچقاندن.

+ هڒما ل روژا عاشورایێ دا ب دڒستورا عومڒرێ سڒعد «خوولی یێ یڒزید» وڒ «حڒمیدێ موسلم» سڒرێ موبارڒکێ سڒروکێ شڒهیدان ئمام حوسڒین برن کوفێ بو ئبن زیاد.

+ عومڒرێ سڒعد دڒستور دا کو سڒرێ 72 شڒهیدن کڒربڒلایێ ژ ئاخ و خوینێ پاقژ بکن و د گڒل شمرێ ذێلجڒوشڒن و قڒیسێ کورێ ئڒشعڒس و عڒمرێ کورێ حڒجاج رێکرن ژ بونا ئبن زیاد. و عومڒرێ سڒعد بخوڒ حڒتا پاش نیڤرو وا روژا یازدڒهێ (ئان 12) ل کڒربڒلایێ ما. و پشتی هنگێ ژن و زاروکێن کاروانێ شڒهیدان گرتن و برن بو کووفایێ بال ئبن زیاد.[8]

کوشتی یێن یڒزیدی یان

+ ل ڤێ شڒرێ نڒ بڒرابڒرێ کڒربڒلایێ دا کاروانێ شڒهیدان د گڒل وی کێمیا خوڒ پێ ئیمان و ئخلاصا کو هڒبین و مێرباشیا خوڒ نێشان دایین کارین دڒربێن گران ل لڒشکڒرێ زڒحفی یێ یڒزیدی یان بدن، نڤیسینڒ کو چ مالێن کووفی یان نڒبی کو شین و گری ژ بونا کوشتی یێ خوڒ تێدا نڒبێ. و هنڒک دیرووکڤانا ژی نڤیسینڒ کو ژمارا کوشتی یێن یڒزیدی یان زێدڒتر ژ 8000 کڒسان بیه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next