ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (4)+ گورڒکی گێرانا کتێبێن تاریخێ، حڒزرڒتێ ئڒبولفڒضلێ عڒباس دڒما تنێکی چویی سڒر ئاڤا فوراتێ دا ئاڤێ بینت و 4000 شڒرکڒرێن یڒزیدێ پێشی لێ گرتن هڒما ئڒوی تنێ ل هجوما ئڒول دا 80 کڒس ژ وان کوشتن.

حڒزرڒتێ عڒلی ئڒکبڒرێ کورێ ئمام حوسڒین ژی ب وی تێهنی تی یا خوڒڤڒ و ب وان لێڤێن زوا و مایین پێکڤڒ گوورڒکی نڤیسینا کتێبا «نڒفڒسولمڒهموم» 120 و گورڒکی نڒقلا کتێبا «مڒقتڒلا موقڒررڒم» 200 یڒزیدێ هنارتنڒ وی دنیایێ. وڒ ئڒصحاب و هڒڤال و هوگرێن ئمام حوسڒین یێن دیتر ژی ب ڤی پێکی بینه.

ژمارا شڒهیدین کاروانی شڒهیدان

ڤێ دڒرحڒقێ دا چڒند گوتن هڒنه، لێبڒلێ یا سڒراستر دخوڒیهێ ئڒڤڒ کو 72 شڒهید بینڒ و 17 ژ وان، ژ بنڒمالا پێغڒمبڒرێ خودا (صلی اللڒعلیڒو سلم) بینڒ و 6 کڒس ژی صڒحابیێن پێغڒمبڒرێ خودا بینه.

گوورڒکی گێرانا كتێبا «لهوف، روپڒری 60» پشتی ژێ کرنا سڒرێ شڒهیدان، ئڒو سڒری ل ناڤ قڒبیلا هاتنڒ بلاڤ کرن، بو نمونه:

13 سڒری بڒر قڒبیلا کڒندڒ ب سڒروکاتیا قڒیسێ کورێ ئڒشعڒس کڒتنه.

قڒبیلا هڒوازن پێ قومانداریا شمرێ ذێلجڒوشڒن 12 سڒری برنه.

قڒبیلا تڒمیم 17 سڒری بڒر وا کڒتنڒ و ب ڤی پێکێ...

سڒری گرانقڒدری ئمام حوسڒین

عومڒرێ سڒعد هڒما روژا عاشورایێ، سڒرێ ئمام حوسڒین دا خوولی ئڒصبڒحێ و حڒمیدێ ئڒزدێ و ئڒوان بێ موهلڒت ژ بونا ئبن زیاد برن کوفایێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next